(1/2024)Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(8/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki PLANET B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 9:30, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola:

1. B2B Online sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 27 000 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 27 000 000

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100%

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 8,11%.

(7/2023) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2023 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(6/2023) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2023 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(5/2023)Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(4/2023) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2023 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(3/2023) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2023 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(2/2023) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2023 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(1/2023) Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”), informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia 2023 r. ze spółką B2B Online sp. z o.o.(“Autor”) – podmiotem dominującym Emitenta, umowy o przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego (platformy internetowej B2B) na rzecz Emitenta.

Zgodnie z przedmiotową umową Autor przenosi na Emitenta autorskie prawa majątkowe dotyczące platformy internetowej B2B, w szczególności zakresie następujących pól eksploatacji:

a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

b. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu,

c. użyczenie, najem lub dzierżawa,

d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e. wprowadzanie do pamięci komputera,

f. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

g. publikowane w chmurze komputerowej u dowolnego dostawcy

h. opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji utworu,

i. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,

j. prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Nabywcy na nośniku elektronicznym lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.

Jednocześnie Autor przenosi na Spółkę prawa do ingerowania w strukturę Utworu, a także do dokonywania modyfikacji i utworów zależnych.

Z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do platformy internetowej B2B Autorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od każdego sprzedanego przez Emitenta egzemplarza platformy internetowej B2B, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeżeli po upływie 5 lat od daty podpisania niniejszej umowy kwota wynagrodzenia będzie niższa niż 240 tys. zł netto to Emitent zobowiązany będzie zapłacić dodatkowo różnicę do wysokości wskazanej powyżej kwoty.

Niniejsza umowa zastępuje w całości wcześniejszą umowę licencyjną pomiędzy Autorem a Emitentem z dnia 22 stycznia 2020 r. (raport bieżący nr 4/2020) wraz z aneksem zmieniającym z dnia 20 sierpnia 2021 r. (raport bieżący nr 4/2021).

Pozostałe szczegółowe warunki umowy o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków, dla tego rodzaju umów.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie o przeniesienie praw autorskich do platformy internetowej B2B jest zdarzeniem strategicznym dla dalszego rozwoju Spółki i istotnym z punktu widzenia potencjalnych korzyści dla całej grupy kapitałowej Emitenta.

ROK 2022

(14/2022) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(13/2022) Nabycie 51% udziałów w amerykańskiej spółce I-Dotcom LLC

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) , w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 12/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2022 r. umowy nabycia od osoby fizycznej udziałów w spółce I-Dotcom LLC z siedzibą w Henderson w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowanej w stanie Nevada pod numerem NV20141330114 (dalej “Umowa”). Nabywane udziały w spółce I-Dotcom LLC stanowią 51% (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) wszystkich udziałów tej spółki. Nabycie udziałów jest sfinansowane ze środków własnych Emitenta za łączną cenę 51.000 USD (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dolarów amerykańskich), przy czym zgodnie z umową całkowita płatność za nabywane udziały nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Pozostałe szczegółowe warunki umowy i ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

I-Dotcom LLC to amerykańska firma informatyczna budująca i obsługująca systemy logistyczne, płatnicze oraz systemy do obsługi e-commerce, głównie dla modelu B2B. Ponadto I-Dotcom LLC jest obecny od lat w amerykańskim segmencie platform do obsługi zamówień dla sprzedawców wielokanałowych, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi sprzedawców na Amazon Marketplace oraz dostawców rządowych z umowami GSA (General Services Administration).

(12/2022) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki I Dotcom LLC

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) , w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 11/2022 z dnia 31 października 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce I Dotcom LLC z siedzibą w Henderson w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowaną w stanie Nevada pod numerem NV20141330114, stanowiących 51% (słownie:pięćdziesiąt jeden procent) wszystkich udziałów spółki I Dotcom LLC, za łączną cenę 51.000 USD (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dolarów amerykańskich).

O podpisaniu umowy nabycia udziałów Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

(11/2022) Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia udziałów w podmiocie amerykańskim

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 27 września 2022 r. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji celem zakupu pakietu kontrolnego spółki amerykańskiej działającej na amerykańskim i kanadyjskim rynku e-commerce – spółki I-dotcom LLC z siedzibą w Henderson w stanie Nevada.

Spółka zastrzega, iż dokonanie ewentualnej transakcji uzależnione będzie od uzgodnienia warunków ze stroną sprzedającą, uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz zawarcia stosownej dokumentacji transakcyjnej, w tym uzgodnienia ostatecznych warunków umowy sprzedaży udziałów i obaszrów dalszej współpracy.

(10/2022) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(9/2022) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 7 października 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(8/2022) Podjęcie decyzji o utworzeniu lub zakupie spółki na terenie Stanów Zjednoczonych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę dotyczącą utworzenia lub zakupu pakietu kontrolnego już działającej spółki na terenie Stanów Zjednoczonych.

Podjęcie decyzji o rozwoju działalności na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez spółkę zależną jest związane z możliwościami jaki daje tamtejszy rynek e-commerce oraz zamiarem rozwoju Emitenta na tamtym rynku poprzez jego bezpośrednią obecność.

Zdaniem Emitenta zakup lub utworzenie spółki zależnej otworzy znaczne większe możliwości niż dotychczas dotyczące sprzedaży produktów Spółki na wysokomarżowym rynku e-commerce jakim są Stany Zjednoczone.

Ostateczna decyzja, co do utworzenia lub zakupu udziałów zostanie podjęta po przeanalizowaniu najlepszych dla Emitenta możliwości i nie później niż do końca października 2022 r. Zgodnie ze statutem Emitenta do realizacji powyższego zamiaru niezbędna jest zgoda rady nadzorczej.

Zarząd Spółki uznał fakt podjęcia przedmiotowej uchwały za informację poufną z uwagi na jej potencjalny wpływ na działalność i rozwój Emitenta.

(7/2022) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj 18 sierpnia 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(6/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Planet B2B S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022 roku:

1. B2B Online sp. z o.o.

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 25 000 000

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 93,90%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 7,51%.

2. Paweł Wieliczko

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 624 577

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 6,10%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,49%,

(5/2022) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj 20 czerwca 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(3/2022) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj 6 kwietnia 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(2/2022) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(1/2022) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2022 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

(13/2021) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 8 grudnia 2021 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

12/2021) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana przez Emitenta umowa ze spółką będącą jednym z czołowych polskich dostawców infrastruktury informatycznej (“Nabywca”). Przedmiotowa umowa dotyczy zakupu przez Nabywcę indywidualnie opracowanego oprogramowania wykonanego w oparciu o posiadany przez Spółkę System Sprzedaży Planet B2B, umożliwiającego zaawansowaną sprzedaż produktów i usług w sieci internet w obszarze rynku B2B wraz z udzieleniem licencji na opracowany system informatyczny.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy wynosi 627.639,48 zł brutto i będzie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem określonym w umowie.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów dla tego typu umów.

Jednocześnie Zarząd Spółki uznał dodatkowo fakt zawarcia przedmiotowej umowy za informację poufną, która potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o wdrożenia najbardziej zaawansowanych platform sprzedażowych e-commerce na rynku polskim oraz potencjalnie może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Emitenta na tym rynku.

(11/2021) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2021 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(10/2021) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2021 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(9/2021) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2021 roku powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(8/2021) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2021 roku powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(6/2021) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 21 października 2021 roku powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Pawła Wieliczko pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Planet B2B S.A.

Pełna treść otrzymanego powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

(5/2021) Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E, G, H i I.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 1 października 2021 r. uchwały nr 1004/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect akcji serii E, G, H i I Spółki, złożył w dniu dzisiejszym wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowany termin pierwszego notowania został okresowy na 18 października 2021 r.

(4/2021) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H i I spółki Planet B2B S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Planet B2B S.A. przekazuje powziętą informację, że w dniu 1 października 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1004/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H i I spółki Planet B2B S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

1) 3.685.650 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset

pięćdziesiąt) akcji serii E,

2) 41.779.061 (czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć

tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji serii G,

3) 3.413.620 (trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia)

akcji serii H,

4) 5.707.000 (pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji serii I.

(4/2021) Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej

Zarząd spółki PLANET B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) , w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 20 sierpnia 2021 r. aneksu (dalej “Aneks”) do umowy licencyjnej zawartej w dniu 22 stycznia 2020 r. ze spółką B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (“B2B Online”).

Przedmiotowy Aneks został zawarty celem rozstrzygnięcia potencjalnych wątpliwości oraz potwierdzenia uprawnień Planet B2B do korzystania i zasad dystrybuowania przez Planet B2B Platformy B2B w związku z wykonywaniem umowy przez Emitenta oraz potrzebami związanymi z dystrybucją i realizowanymi wdrożeniami oraz koniecznością doprecyzowania szczegółowych postanowień umowy licencyjnej. Przedmiotowy Aneks doprecyzowuje wszelkie wątpliwości związane z umową licencyjną i zasadami współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi jakimi są spółki B2B Online sp. z o.o. i Emitent.

Na mocy przedmiotowego Aneksu strony doprecyzowały poszczególne postanowienia Umowy i wzajemne obowiązki, w szczególności w zakresie: dystrybucji, potwierdzenia wyłączności licencji udzielonej na rzecz Planet B2B , warunków przestrzegania licencji i rozpowszechniania, jak również prawo do wykonywania przez Planet B2B praw zależnych do Platformy B2B oraz prawo do udzielania dalszych sublicencji.

Jednocześnie ustalono treść jednolitą umowy licencyjnej z uwzględnieniem treści zawartego Aneksu.

Wprowadzono Aneksem zmianę czasu obowiązywania umowy która została zawarta na czas oznaczony na okres 5 lat z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po okresie 5 lat umowa przekształca się w umowę na czas nieoznaczony.

Określone w Umowie licencyjnej z dnia 22 stycznia 2020 r. opłaty licencyjne płacone przez Emitenta na rzecz B2B Online sp. z o.o. nie uległy zmianie.

Pozostałe szczegółowe warunki umowy i ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

(4/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku

Zarząd spółki PLANET B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa:

1. Winered Investments Limited

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 367 865

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 367 865

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100%

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,41%.

(3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(2/2021) Podpisanie umów ze spółką Streamsoft sp. s o.o. s.k. w zakresie współpracy handlowej dotyczącej sprzedaży produktów informatycznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Planet B2B S.A. z siedzibą we Warszawie (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 14 maja 2021 r. otrzymał podpisane umowy dotyczące współpracy handlowej w zakresie oferowania produktów informatycznych Emitenta i spółki Streamsoft sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze (“Streamsoft”).

Przedmiotem umów jest współpraca handlowa i marketingowa dotycząca oferowania klientom Streamsoft produktów informatycznych Emitenta, w szczególności Platformy Planet B2B i klientom Emitenta produktów informatycznych Streamsoft, w szczególności systemów ERP. Strony w ramach umów zobowiązały się do prowadzenia wszelkich działań marketingowo-promocyjnych mających na celu pozyskanie klienta końcowego oraz wspólnych działań mających na celu wspólne pozyskanie klientów.

Podpisanie przedmiotowej umowy ze Streamsoft wpisuje się w rozwój działalności na rynku polskim i pozwoli Emitentowi na zaoferowanie swoich produktów bazie ponad 80.000 klientów spółki Streamsoft z sektora B2B, a spółce Streamsoft uzupełnienie produktów informatycznych o produkty dedykowane dla rynku e-commerce B2B i zaoferowanie produktów Streamsoft bazie klientów Emitenta.

Zdaniem Zarządu Emitenta podpisanie umowy o współpracy handlowej ze spółką Streamsoft sp. z o.o. sp. k. może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację gospodarczą i finansową i rozwój sprzedaży oprogramowania Emitenta na rynku polskim.

(1/2021) Sprzedaż licencji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Planet B2B S.A. z siedzibą we Warszawie (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum Planet B2B, firmy I-Dotcom LLC o wdrożeniu nowej integracji sprzedażowej z firmą Office Depot opartej na bazie działania Platformy Planet B2B. Integracja ta zapewnia możliwość oferowania produktów biurowych dla odbiorców B2B wraz z automatyczną i bezobsługową realizacją zamówień przez resellerów i firmy handlowe prowadzące sprzedaż. W ramach integracji z wykorzystaniem Platformy Planet B2B obsługiwane są wszystkie procesy biznesowe od synchronizacji katalogu produktów, ceny kontraktowe, dostępności, zamówienia, śledzenie dostaw, faktury, rozliczenia. Realizacja wysyłek odbywa się w modelu drop ship z dostawą bezpośrednio do klienta końcowego.

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu sprzedaży 24-miesięcznej licencji na korzystanie z Platformy Planet B2B w ramach dokonanej integracji wynosi łącznie 60 000 USD netto.

Zarząd Spółki uznaje fakt sprzedaży licencji na rynku Stanów Zjednoczonych za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową i dalszy rozwój sprzedaży oprogramowania Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

ROK 2020

(12/2020) Zawarcie istotnej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w 17 listopada 2020 roku podpisał umowę ze spółką będącą liderem polskiego rynku biurowych materiałów eksploatacyjnych (“Nabywca”). Przedmiotowa umowa dotyczy wdrożenia indywidualnie opracowanego dla Nabywcy oprogramowania e-commerce wykonanego w oparciu o posiadany przez Spółkę System Sprzedaży Planet B2B, umożliwiającego zaawansowaną sprzedaż produktów i usług w sieci internet w obszarze rynków B2B i B2C oraz udzielenia licencji na opracowany system informatyczny.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy z uwzględnieniem użytkowania udzielonej licencji przez Nabywcę przez okres 5 lat oszacowana została na kwotę ok. 628.345,50 zł brutto.

Płatność wynagrodzenia z tytułu wdrożenia następować będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru poszczególnych etapów wdrożenia na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów dla tego typu umów.

Jednocześnie Zarząd Spółki uznał dodatkowo fakt zawarcia przedmiotowej umowy za informację poufną, która potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o wdrożenia najbardziej zaawansowanych platform sprzedażowych e-commerce na rynku polskim oraz potencjalnie może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Emitenta na tym rynku.

(11/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Planet B2B S.A., które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 roku

ostawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola:

1. Wojciech Kwiatek

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 970 000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 970 000,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 52,22%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,29%.

2. Paweł Wieliczko

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 796 551,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 796 551,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 42,88%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,24%.

(10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(9/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Siwińskim, Członkiem Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

(8/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola:

1. B2B Online sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 292 563 630,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 292 563 630,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 99,31%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 87,91%.

(7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2020 r.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 lutego 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(6/2020) Umowa utworzenia konsorcjum dla rozwoju technologii dla branży e-commerce

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że 22 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ze spółką I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada, Henderson umowę przewidująca utworzenie konsorcjum dla rozwoju technologii dla branży e-commerce.

Przedmiotowa umowa porozumienia przewiduje utworzenie Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Stoppoint S.A. – spółka notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect zajmująca się promocją i sprzedażą Platformy B2B na terenie Europy.

B2B Online sp. z o.o. – dostawca oprogramowania dla marketplace B2B i dropshipping oraz portali sprzedaży zamkniętej dla dystrybutorów i producentów.

I-dotcom LLC – dostawca oprogramowania automatyzacji sprzedaży EDI dla sprzedawców Amazon marketplace i portali zakupowych dla instytucji publicznych i wojskowych.

Celem utworzenia Konsorcjum jest przyspieszenie rozwoju technologii i rozszerzenie oferty produktów i usług poprzez konsolidację know-how, doświadczeń i relacji z rynkiem e-commerce i FinTech oraz stworzenie wspólnej struktury zarządczej w ramach Stoppoint S.A., która od tej pory będzie reprezentować Konsorcjum wobec klientów i partnerów na rynku Europy, natomiast na rynku U.S.A. Konsorcjum będzie reprezentowane przez spółkę I-dotcom LLC.

(5/2020) Podpisanie umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że 22 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką informatyczną I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada , Henderson (“I-dotcom”) umowę ramową, w której I-dotcom zobowiązuje się do:

a. zapewnienia informatycznej obsługi technicznej systemu informatycznego B2B w formie zainstalowanych licencji posiadanego przez STOPPOINT S.A. (dalej “Platforma B2B”).

b. informatycznej obsługi technicznej wynikającej z dystrybucji i wdrożeń na rzecz podmiotów trzecich (klientów) Platformy B2B,

c. informatycznej obsługi technicznej dotychczasowych abonamentowych klientów Platformy B2B którzy wyrazili zgodę na przejęcie ich obsługi technicznej przez STOPPOINT S.A.,

d. informatycznego wsparcia technicznego w celu rozwoju Platformy B2B i poszerzenia jej funkcjonalności.

Strony postanowiły, że szczegółowe warunki finansowe będą każdorazowo określane w zależności od zakresu wykonanych prac w ramach bieżącej współpracy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

(4/2020) Podpisanie umowy licencyjnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że 22 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (“B2B Online”) umowę licencyjną w ramach, której B2B Online zobowiązuje się do:

a) dostarczenia STOPPOINT S.A. systemu informatycznego B2B w formie zainstalowanych licencji (dalej “Platforma B2B”),

b) przekazania na rzecz STOPPOINT S.A. wyłączności dotyczącej dalszej dystrybucji i wdrażania na rzecz podmiotów trzecich oprogramowania Platformy B2B na terenie Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europy,

c) przekazania praw do materiałów reklamowych w związku z dystrybucją Platformy B2B,

d) umożliwienia bieżącej obsługi spółce STOPPOINT S.A. dotychczasowych abonamentowych klientów Platformy B2B, o ile aktualni abonamentowi klienci Platformy B2B wyrażą na to zgodę.

Spółka w zamian za wyłączność dystrybucji oprogramowania Platformy B2B oraz w związku z przejęciem i utrzymaniem wcześniejszych wdrożeń dokonanych przez B2B Online, a także zgodnie z wyżej zaprezentowanym zakresem Umowy będzie zobowiązana do wnoszenia na rzecz B2B Online opłaty licencyjnej w wysokości 10% miesięcznej wartości przychodów licencyjnych z tytułu dystrybucji i użytkowania Platformy B2B.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

(3/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

(2/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

(1/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.

ROK 2019

(12/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które rozpoczęło się w dniu 13 listopada 2019 roku i było kontynuowane po przerwie w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola:

1. B2B Online sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 292 563 630,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 292 563 630,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 87,91%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

(11/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 13 listopada 2019 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które rozpoczęło się w dniu 13 listopada 2019 roku i będzie kontynuowane po przerwie w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola:

1. B2B Online sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 292 563 630,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 292 563 630,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 87,91%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

(10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(9/2019) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2019 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 25 września 2019 roku, o następującej treści:

“Ja, niżej podpisany Grzegorz Siwiński występując w imieniu B2B ONLINE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”), jako Prezes Zarządu i większościowy udziałowiec, spółki będącej akcjonariuszem STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (dalej “Emitent”), w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2018 poz. 512), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez akcjonariusza, spółkę B2B ONLINE sp. z o.o., a tym samym przeze mnie jako większościowego akcjonariusza ww. spółki.

Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach Emitenta było zawarcie przez Spółkę w dniu 24 września 2019 roku umowy nabycia łącznie 290 563 630 sztuk akcji Emitenta.

Przed zmianą udziału Spółka posiadała łącznie 2 000 000‬ sztuk akcji Emitenta reprezentujących 0,60% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 0,60% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.‬‬

Jednocześnie działając w imieniu własnym informuję, że przed zawarciem powyższej transakcji nabycia akcji Emitenta przez Spółkę nie posiadałem samodzielnie akcji STOPPOINT S.A., natomiast spółka ode mnie zależna, tj. I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki posiadała łącznie 6 325 000 akcji Emitenta reprezentujących 1,90% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 6 325 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 1,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym, ja wraz z podmiotami zależnymi posiadałem łącznie 8 325 000 akcji Emitenta reprezentujących 2,50% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 8 325 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 2,50% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Emitenta z dnia 24 września 2019 roku Spółka posiada obecnie łącznie 292 563 630 akcji Emitenta reprezentujących 87,91% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 292 563 630 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 87,91% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie informuję, że na dzień zawarcia powyższej transakcji w dalszym ciągu nie posiadam samodzielnie żadnych akcji STOPPOINT S.A., natomiast spółka ode mnie zależna, tj. I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki posiada 6 325 000 akcji Emitenta reprezentujących 1,90% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 6 325 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 1,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym, ja wraz z podmiotami zależnymi, tj. B2B ONLINE sp. z o.o. oraz I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki posiadam obecnie łącznie 298 888 630‬ akcji Emitenta reprezentujących 89,81% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 298 888 630‬ głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 89,81% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie informuje, że inne podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Emitenta ani nie doszło do zawarcia żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz że Spółce nie przysługuje dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

(8/2019) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka) informuje, że w dniu 24 września 2019 roku podpisał umowę sprzedaży akcji Emitenta ze spółką B2B ONLINE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (“B2B ONLINE”).

W ramach przedmiotowej umowy B2B ONLINE nabyło od Emitenta łącznie 290 563 630 akcji Spółki za kwotę 250 000 zł. Środki pozyskane przez Spółkę w wyniku sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na spłatę wymagalnego i bieżącego zadłużenia oraz pozwolą na utrzymanie działalności do czasu przedstawienia przez nowego inwestora planów dotyczących dalszej działalności Spółki.

Jednocześnie Spółka ma zamiar przystąpić do działań zmierzających do wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E, G, H oraz I.

O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. procesu Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

(7/2019) Wypowiedzenie umowy porozumienia

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, informuje, że w dniu 24 września 2019 roku wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę o porozumieniu zawartą dnia 22 maja 2019 roku ze spółką Prointegra S.A. z siedzibą w Katowicach. Przyczyną rozwiązania powyższej umowy było niewywiązywanie się przez Prointegra S.A. z zapisów zawartej umowy porozumienia, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia Zarząd finansowego Emitentowi na prowadzenie niezbędnej bieżącej działalności do czasu realizacji transakcji połączenia.

(6/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola.

1. Paweł Wieliczko

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2 000 000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 000 000,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,60%.

(5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(4/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola.

1. Grzegorz Adamczak

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2 151 877,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 151 877,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 43,80%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,65%.

2. Marcin Ostrowski

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 300 000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 300 000,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 6,11%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,09%.

3. Paweł Wieliczko

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2 000 000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 000 000,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 40,71%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,60%.

4. Artur Zawolski

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 460 930,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 460 930,

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 9,38%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 0,14%.

(3/2019) Podpisanie umowy o porozumieniu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku, informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku podpisał umowę o porozumieniu ze spółką Prointegra S.A. z siedzibą w Katowicach. W ramach powyższej umowy Strony ustaliły, że wstępny parytet wymiany akcji przy wycenie spółki Prointegra S.A. określonej na 50 mln zł i średniej cenie rynkowej akcji Emitenta z ostatnich 3 i 6 miesięcy będzie wynosił za 1 akcję Prointegra S.A. ok. 73,7369 akcje Emitenta, przy czym ostateczny parytet wymiany akcji zostanie dokładnie określony po dokonaniu wyceny spółki Prointegra S.A. i na dzień złożenia planu połączenia do właściwego Sądu Rejestrowego.

Strony również określiły, że w ciągu najbliższych 7 dni zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z punktem obrad przewidującym zmianę siedziby Spółki na Katowice, tak aby Sąd Rejestrowy Stoppoint S.A. był tożsamy z Sądem Rejestrowym spółki Prointegra S.A.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Strony również ustaliły, że Prointegra S.A. udzieli Emitentowi wsparcia finansowego w formie pożyczki na prowadzenie niezbędnej bieżącej działalności do czasu realizacji transakcji połączenia. Wsparcie finansowe będzie wypłacane w ratach na podstawie bieżących kosztów, których poniesienie jest konieczne dla dalszego funkcjonowania. Z chwilą udzielenia powyższego finansowania Prointegra S.A. zagwarantuje sobie wyłączne prawo do dalszych działań w sprawie przejęcia Emitenta na warunkach uzgodnionych w Liście Intencyjnym i w niniejszej umowie.

O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. procesu, jak również o podjęciu jakichkolwiek wiążących decyzji Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

(2/2019) Korekta raportu nr 2/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. na dzień 28 maja 2019 r.

(2/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. na dzień 28 maja 2019 r.

(1/2019) Podpisanie listu intencyjnego

ROK 2018

Raporty ESPI z 2018 r.

ROK 2017

Raporty ESPI z 2017 r.

ROK 2016

Raporty ESPI z 2016 r.

ROK 2015

Raporty ESPI z 2015 r.