(7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(6/2024) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2024 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(5/2024) Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu okresowego Nr 10/2023 Grupy Kapitałowej Emitenta z dnia 13 listopada 2023 r. informuje, że w wskutek zidentyfikowania błędów pisarskich zostały skorygowane w raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r. niektóre dane jednostkowe i skonsolidowane dotyczące rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym za III kwartał 2023 r. i narastająco za trzy kwartały 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Z uwagi na zakres zmian dla czytelności korekty na nowo zaprezentowano w skorygowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2023 r. tabele dotyczące rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Ponadto w sprawozdaniu skonsolidowanym za III kwartał 2023 r. w ramach korekty w tabeli „Pasywa” dodano wiersz B „Kapitał Mniejszości”, który według stanu na 30.09.2023r. wynosił 14.876,59 zł. Kapitał mniejszości na dzień 30.09.2022 r. nie występował.

W pozostałym zakresie raport kwartalny Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r. jest prawidłowy. W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje skorygowany raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

Zarząd spółki Planet B2B S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu oświadczenie dotyczące zakresu przestrzeganych przez Planet B2B S.A. zasad ładu korporacyjnego, zawartych w załączniku do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Planet B2B S.A. za 2023 r.

Zarząd Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2023 rok.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” sprawozdanie Zarządu na temat działalności Emitenta oraz sprawozdanie Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zostało sporządzone w formie jednego dokumentu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

(2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2023 i rok 2024

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2024 roku podpisał umowę o przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023 r. oraz 31 grudnia 2024 r. z firmą KONTEX sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1056.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023 zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2024 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku nie będzie publikowany przez Emitenta, stosownie do regulacji określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, z uwagi na wcześniejszy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.

Pozostałe raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2024 r.,

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2024 roku zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2024 r.,

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2024 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązana do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał oraz, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych będzie zamieszczać, zgodnie z treścią ww. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

ROK 2023

(10/2023) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(9/2023)Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, “Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu za III kwartał 2023 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2023 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. był dzień 14 listopada 2023 r.

Nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku został wyznaczony na dzień 13 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

(8/2023)Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 października 2023 r. została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawarcie niniejszej umowy związane jest zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Emitenta serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(7/2023) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za II kwartał 2023 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Uchwały w załączeniu do raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(4/2023) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2023 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(3/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Planet B2B S.A. za 2022 r.

Zarząd Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2022 rok.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” sprawozdanie Zarządu na temat działalności Emitenta oraz sprawozdanie Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zostało sporządzone w formie jednego dokumentu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

(2/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2022 i rok 2023.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku otrzymał podpisaną umowę o przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2023 r. z firmą KONTEX sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1056.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2023 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku nie będzie publikowany przez Emitenta, stosownie do regulacji określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, z uwagi na wcześniejszy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok.

Pozostałe raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2023 r.,

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2023 r.,

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2023 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązana do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał oraz, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych będzie zamieszczać, zgodnie z treścią ww. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

ROK 2022

(10/2022)Raport kwartalny spółki Planet B2B S.A. za III kwartał 2022 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(9/2022)Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2022 roku

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2022 roku.

(8/2022)Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022 roku.

Uchwały w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(6/2022) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2022 roku

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu za I kwartał 2022 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. był dzień 13 maja 2022 r.

Nowy termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku został wyznaczony na dzień 11 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

(4/2022) Raport roczny PLANET B2B S.A. za 2021 rok

Zarząd spółki PLANET B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny PLANET B2B S.A. za 2021 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(3/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, “Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego za 2021 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego za 2021 r. był dzień 18 marca 2022 r.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2021 został wyznaczony na dzień 21 marca 2022 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 19 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

(2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany w dniu 18 marca 2022 r.,

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 13 maja 2022 r.,

Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2022 r.,

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2022 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku nie będzie publikowany przez Emitenta, stosownie do regulacji określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, z uwagi na wcześniejszy termin publikacji raportu rocznego za rok 2021.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

(1/2022) Podpisanie z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok 2021 i rok 2022.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 roku podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. z firmą KONTEX sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1056.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ROK 2021

(11/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za III kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny Planet B2B S.A. za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, “Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu za III kwartał 2021 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2021 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. był dzień 12 listopada 2021 r.

Nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku został wyznaczony na dzień 15 października 2021 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżąc

(9/2021) Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd Planet B2B S.A. (dalej: „Spółka” „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 września 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 24 sierpnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku, w zakresie zmiany §1, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 i wykreślenia § 15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34 Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki, z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu, stanowią załącznik do raportu bieżącego EBI nr 6/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Ponadto, uchwałą nr 13/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku, Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu Planet B2B S.A. Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity zarejestrowanego Statutu Planet B2B S.A.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2 i §6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(8/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu z planowanego porządku obrad. Podjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(6/2021) Zamierzone zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki Planet B2B S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2021 roku, informuje, iż w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść zamierzonych zmian Statutu Spółki oraz uwzględniający przedmiotowe zmiany tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(4/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2021 roku

(3/2021) Korekta raportu bieżącego nr 3/2017 – Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej podczas sporządzania raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku błędnie wskazano w pkt 3 liczbę instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą i w pkt 5 liczbę instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Biorąc pod uwagę powyższe skorygowano niniejszy raport bieżący wskazując prawidłowe liczby:

1) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wykazana w raporcie (przed korektą) to: 41 779 028 (słownie czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Prawidłowa Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą (po korekcie) to: 41 779 100 (słownie czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji wykazana w raporcie (przed korektą) to: 41 779 028 (słownie czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Prawidłowa liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji to: 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Wszelkie pozostałe informacja opublikowane w ramach powyższego raportu bieżącego pozostają bez zmian. W związku z powyższym, Spółka ponownie przekazuje pełną treść raportu bieżącego nr 3/2017 z uwzględnieniem powyższej korekty.

„Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 29/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G i przydziale akcji:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 grudnia 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 stycznia 2017 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych.

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku

z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

Subskrypcja prywatna obejmowała 41 779 100 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.

Subskrypcja została przeprowadzona bez dokonywania redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).

Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) za każdą akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

w poszczególnych transzach.

Na akcje serii G zapis złożyły 11 osoby.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 11 osobami.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wyniosła 44.500 zł.

Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 22.000,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 22.500,00 zł,

d) promocji oferty – 0 zł.

Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect””

(2/2021) Raport roczny PLANET B2B S.A. za 2020 rok

(1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raport roczny Spółki za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 22 marca 2021 roku.

Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

raport za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku,

raport za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku,

raport za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

ROK 2020

(20/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 r. została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Prawną Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy z siedzibą w Krakowie.

Zawarcie niniejszej umowy związane jest zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Emitenta serii E, F, G, H oraz I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(18/2020) Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2020 roku powziął informację, że z powodu wykrycia przypadków koronawirusa COVID-19 w biurze rachunkowym współpracującym ze Spółką nie zdąży sporządzić i opublikować raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku w terminie przewidzianym w harmonogramie publikacji raportów okresowych, który został opublikowany w formie raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, tj. w dniu 13 listopada 2020 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki został zmuszony do opublikowania w dniu dzisiejszym, tj. 12 listopada 2020 roku raportu bieżącego nr 17/2020, w którym opóźnił termin publikacji raportu okresowego do dnia 16 listopada 2020 roku, co stanowiło naruszenie § 6 pkt 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dołoży wszelkiej staranności, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości i będzie dążył do terminowej publikacji wszystkich raportów okresowych, niemniej jednak w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze zdarzeniem incydentalnym niezależnym działania Spółki i współpracujących z nią podmiotów.

(17/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, “Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu za III kwartał 2020 r. Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. był dzień 13 listopada 2020 r.

Nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku został wyznaczony na dzień 16 listopada 2020 r.

Nieoczekiwana dla Emitenta zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. jest związana bezpośrednio z wykryciem zachorowań na COVID 19 wśród pracowników biura księgowego prowadzącego księgowość Emitenta, co bezpośrednio wpływa na możliwość przekazania w pierwotnym terminie ostatecznych danych finansowych za III kwartał 2020 r. Emitentowi.

(15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu z planowanego porządku obrad. W związku z podjęciem uchwały nr 1/20 w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej odstąpiono o poddawanie pod głosowanie uchwały nr 2/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. Poza wyżej wymienioną uchwałą podjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Link do raportu i podjętych uchwał.

(14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020 roku

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu za II kwartał 2020 roku. Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego był dzień 14 sierpnia 2020 roku.

Nowy termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku został wyznaczony na dzień 5 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

(13/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

(11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2020 z dnia 11 maja 2020 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2019 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 9/2020 z dnia 11 maja 2020 r. termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 19 czerwca 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Emitenta za 2019 r. zostaje ustalony na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika z pandemii koronawirusa COVID-19, która wydłużyła proces przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r., a także wpłynęła na wydłużenie czasu badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta, w związku z czym powstała uzasadniona konieczność ustalenia kolejnego terminu przekazania raportu rocznego za 2019 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

(9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r. i raportu rocznego za 2019 r.

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, że z uwagi na rozwój epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 zmianie ulegnie termin opublikowania raportu za I kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019.

Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego był dzień 14 maja 2020 roku natomiast raportu rocznego 29 maja 2020 r.

Nowy termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku został wyznaczony na dzień 9 czerwca 2020 r. natomiast raportu rocznego za rok 2019 na dzień 19 czerwca 2020 roku.

Konieczność opóźnienia publikacji ww. raportów spowodowana jest opóźnieniami w spływie dokumentów księgowych, pracą zdalną związaną z badaniem rocznego sprawozdania finansowego, a także w związku opóźnieniami w zakresie przekazywania i odbioru bieżącej korespondencji.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

(8/2020) Rejestracja zmian w Statucie, w tym zmiany nazwy Emitenta oraz zmiana adresu siedziby, adresu strony internetowej i adresu e-mail Emitenta

Zarząd spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie, dawniej STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 23 marca 2020 roku powziął informację o  rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2019 (Uchwała 13/19) oraz w dniu 21 lutego 2020 roku (Uchwała 3/20).

Zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki:

1.

Dotychczasowe brzmienie § 1:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą STOPPOINT Spółka Akcyjna”.

Nowe brzmienie § 1:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą Planet B2B Spółka Akcyjna”.

2.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1:

“Spółka może używać skrótu firmy: STOPPOINT S.A.”

Nowe brzmienie § 3 ust. 1:

„Spółka może używać skrótu firmy: Planet B2B S.A.”

3.

Nowa treść § 8 Statutu Spółki dotycząca kapitału docelowego:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h.

2. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 13 listopada 2022 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 24 958 834 zł (słownie: dwadzieścia  cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii (“Kapitał Docelowy”). 

3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

5. Uchwała  Zarządu  podjęta  w  ramach  statutowego  upoważnienia  udzielonego  w  niniejszym  paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w k.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.

8. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; 

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu  w  alternatywnym  systemie  obrotu  na  rynku  NewConnect  lub  na  ubieganie  się  o  dopuszczenie  i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oprócz powyższych zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2019 oraz w dniu 21 lutego 2020 roku Sąd dokonał również wpisu zmiany adresu Spółki.

Obecny adres siedziby Spółki to:

ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd dokonał również zmiany adresu strony internetowej Emitenta oraz adresu e-mail do Emitenta do kontaktu odpowiednio na:

strona internetowa: www.planetb2b.pl

adres e-mail do kontaktu z Emitentem: biuro@planetb2b.com

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki Planet B2B S.A. przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2), § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) oraz § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

(7/2020) Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2020 r.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany do § 1 i § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Nowe brzmienie § 1:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą Planet B2B Spółka Akcyjna”.

Nowe brzmienie § 3 ust. 1:

„Spółka może używać skrótu firmy: Planet B2B S.A.”

Dotychczasowe brzmienie § 1:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą STOPPOINT Spółka Akcyjna”.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1:

“Spółka może używać skrótu firmy: STOPPOINT S.A.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(6/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Trawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys Pana Marka Trawińskiego znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. w dniu 21 lutego 2020 r.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu z planowanego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Link do raportu i podjętych uchwał.

(3/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.

Zarząd spółki Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2020 roku podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r. z firmą KONTEX sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1056.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(2/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2020 r.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 lutego 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty kwartalne Emitenta zostaną opublikowane w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku,

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 roku,

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku,

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku.

Raport roczny Spółki za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

ROK 2019

(19/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Psonki, Pani Danuty Golec, Pani Justyny Kosmali i Pana Jakuba Podsiadło, a następnie podjęło uchwały w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Grzegorza Siwińskiego, Pana Leszka Czecha, Pani Urszuli Rybiańskiej i Pana Andrzeja Kiełczewskiego. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

– Pan Marcin Ostrowski,

– Pan Grzegorz Siwiński,

– Pan Leszek Czech,

– Pani Urszula Rybiańska,

– Pan Andrzej Kiełczewski.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(18/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się po przerwie w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(17/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem STOPPOINT S.A.

Zarząd STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone przez Spółkę, w trybie art. 428 § 6 KSH, na pytania Akcjonariusza Spółki zadane poza walnym zgromadzeniem Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(15/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwałach podjętych przed przerwą

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwałach podjętych przed przerwą

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 listopada 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z treścią uchwały 3/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(12/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa Wola. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) lit. a) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(10/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu nowej kadencji dotychczasowego Prezesa, Pana Pawła Wieliczko.

Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

STOPPOINT SA (9/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

STOPPOINT SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.

STOPPOINT SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. na dzień 28 maja 2019 r.

STOPPOINT SA (6/2019) Raport roczny STOPPOINT S.A. za 2018 rok

STOPPOINT SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.

STOPPOINT SA (4/2019) Raport kwartalny Stoppoint S.A. za I kwartał 2019 roku

STOPPOINT SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 roku

STOPPOINT SA (2/2019) Raport kwartalny spółki STOPPOINT S.A. za IV kwartał 2018 roku

STOPPOINT SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

ROK 2018

Raporty EBI z 2018

ROK 2017

Raporty EBI z 2017

ROK 2016

Raporty EBI z 2016